نه‌هیلانی توندوتیژی دژی ئافره تان

پرسی ئافرەتان
08/11/2021

توندوتيژی دژی ئافره تی دهیته پیناسه كرن كو ره فتاره كی  توندوتیژه‌ دهیته بكارئینان دژی ئافره تی  بریكه كا توندوتیژ  چ ژ لایی ده روونی یان جه سته یی  بیت كو چ شیوه ی بیت زیان دگه هینیته‌ وی و كو مه لگه هی و كارتیكرن دكه ته سه ر ته ندروستیا وی . هزاران ئافره ت ل هه می جیهانی تووشی توندوتیژی دبن  هه ر سال ژ لایی هه ڤژینی  یان باب یان كور یان برا یان نه نیاس .  بكارئینانی توندوتیژی دژی ئافره تی  ئافره ت هیزا خو ژ ده ست ده ت  و هه ست دكه ت كو بالنده كی نه یی ئازاده بژیت و بریارا ژیانا خو بده ت و هه رده م هه ست بترسی و نه خوشی دكه ت . توندوتیژی كارتیكرن ل سه ر ئافره ت بتنی ناكه ت ئانكو ل سه ر خیزانی و جڤاكی بشیوه یه كی بتایبه تی  دكه ت . توندوتیژی نه یا گریدایه به س ب دیڤ لیڤیلا جڤاكی یان ئاین  یان ته مه ن یان ره گه ز به لكو دیارده كا جیهانی یه هه می  ئافره ت تووشی دبیت.

جوریت توندوتیژی دژی ئافره تان
توندوتیژی جه سته یی : دهیته ده ست نیشان كرن كو ئه ڤ جوری توندوتیژی دیاربیت سه ر جه سته ی ئافره تی و دیمی وی كو هیزا جه سته یی دهیته بكارئینان دژی ئافره تی ده ست یان پی یان چ ئامیره بیت زیان دگه هینیته جه سته ی ئافره تی ئه وژی  بریكا قوتانی .

توندوتیژی ده روونی : توندوتیژی ده روونی دهیته گریدان ب توندوتیژی جه سته یی ڤه ، هه كه ئافره ت تووشی توندوتیژی جه سته یی بوو  دی كاتیركرنه كا مه زن ل ده روونی ئافره تی كه ت كو ئافره ت باوه ری بخو نامینیت و كیمكرن ژ شیانیت وی و ئافره ت تووشی ترسی و خه موكی  دبیتن.
توندوتیژی ئاخفتن : دهیته ده ست نیشان كو كاتیكرنه كا مه زن سه ده روونی ئافره تی دكه ت ، بهرابتر یی به ربلاڤه ل  هه می كومه لگه ها كو ده نگ بلندی و بی ره فتار دژی ئافره تی دهیته بكارئینان پیش چاڤیت خه لكی  و ئافره ت شه رمه زاردبیتن.
توندوتیژی ئابووری : ئه ڤ جوره ناهلیت ئافره ت درست بریارا خو بده ت ل ژ لایی ئابووریڤه و بریاردان سه ر پاره ی و  ته ندروستیا  خوو .

چاره سه ركردنی توندوتیژی دژی ئافره تان :
دڤیت ئافره ت سه ره دانا ریكخراوا پاراستنی مافی مروڤ بكه ت. هه روه سا دڤیت سه ره دانا دكتوره كی ده روونی بكه ت دا بشیت هه ستی خو بده ریخینیت ، و به شداری كرن ل خولا چ خول بیتن كو ئافره ت هزریت نیگه تیڤ نه كه ت.لیلیان فازڵ – موسڵ

Designed and developed by AVESTA GROUP